Вход

Top Panel

aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Start1  

 

 

 

І. Административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново се извършва при спазване на утвърдените със заповед на директора на ГДПБЗН-МВР, Харта на клиента, Правила за административно обслужване и Информация за реда за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в ГДПБЗН-МВР.

1. Ред за регистрация на подадени искания:

 •                         Административното обслужване в сградата на РДПБЗН В. Търново на физическите и юридическите лица се организира и осъществява от служителите в ИАДАО към РДПБЗН В. Търново и системен оператор в РСПБЗН В. Търново на принципа на “едно гише” за всички административни звена.
 •                         Работното време на Администрацията е от понеделник до петък от 08.30 до 17.30 часа.
 •                         В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебното помещение има потребители на административни услуги, работата на гише “Административно обслужване” продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.
 •                         Гише “Административно обслужване” се намира във фоайето на сградата на РДПБЗН В. Търново на адрес: гр. В. Търново, ул."Никола Габровски" № 27, ПК: 5000.

2. Документите, които постъпват в РДПБЗН В. Търново се:

 

 •                         получават по пощата;
 •                         получават по електронната поща;
 •                         подават от потребителите на гишето за административно обслужване.

 

3. Приемането се извършва на гише “Административно обслужване” по установения ред. Регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи се извършва в служебно помещение „Деловодство”.

4. Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват само със служителя на гишето в РДПБЗН В. Търново.

5. Всички документи(искания/заявления, както сигнали, жалби, предложения и др.), се подават на гишето и след тяхното регистриране, на гражданина се дава входящ номер.

6. В искането се попълва пълното име и адреса за кореспонденция на гражданина или организацията, които заявяват искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни реквизити, ако такива са предвидени в нормативните актове.

7. В случаите, когато заявителят на административна услуга желае да подаде искането устно, служител от звеното за “Административно обслужване” изготвя протокол за устно заявена административна услуга, който се подписва от него и от заявителя. Протоколът се регистрира в деловодната система и входящият му номер се предоставя на заявителя.

8.  Протоколът за устно заявена административна услуга съдържа информация, съгласно реквизитите на бланката за съответната административна услуга. Предоставените от заявителя документи и материали, за извършване на административна услуга, се описват като приложение в протокола.

9.  При приемането на новопостъпил документ, на първата страница от него се поставя щемпел, в който се вписват входящия номер и датата на получаването му, с което се образува служебна преписка.

10.   При приемане на заявление за извършване на административна услуга служителят на гише “Административно обслужване” предоставя на гражданите за попълване необходимите формуляри, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите когато това се налага.

11.      При регистриране на входящи документи служителят на гишето извършва проверка дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата.

12.        Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица (след представяне на копие от нотариално заверено пълномощно).

13. Документите се приемат във фоайето на РДПБЗН В. Търново, след което според изискващата се услуга се разпределят на изпълнителите.

14. Ред за получаване на заявени документи:

 •       Получаването на документи на място от РДПБЗН В. Търново се извършва като се посочва име, фамилия и подпис на получателя, както и датата на получаване в изготвен за това опис.
 •       Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице, подало документа, или от упълномощен представител (след предоставяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.
 •       Получаването на документи може да стане на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

15.   Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РДПБЗН В. Търново и съдейства на потребителите съгласно изискванията на чл. 28 от АПК.

Информацията за административното обслужване се получава от:

 •                         деловодството, телефон: 062/662-109; 062/662 221;
 •                         информационно табло;
 •                         Интернет страницата на РДПБЗН В. Търново (www.pojarna-vt.eu).

16. Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на нормативните актове, дейностите и функциите на РДПБЗН В. Търново.

 •       Административната услуга се извършва в законоустановения срок от съответното звено на РДПБЗН В. Търново, към което е насочено заявлението. Контрол по изпълнение на сроковете за предоставяне на административни услуги се осъществява от служителят от административното звено, на когото е възложена услугата.
 •       В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, подготвя мотивиран отговор за това.
 •       При поискване служителите от звеното за административно обслужване дават информация на гражданите за движението на преписките.
 •       Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя.
 •       Работата с предложения и сигнали в РДПБЗН В. Търново се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава VІІІ от Административнопроцесуалния кодекс и вътрешно ведомствените подзаконови нормативни актове, свързани с предложенията и сигналите.

17. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва съгласно сроковете, определени в АПК. Удължаването на срока е допустимо само в предвидените от закон случаи.

18. Когато поисканата административна услуга не е от компетентност на РДПБЗН В. Търново, заявлението и приложените към него документи се препращат на компетентния орган, като за това се уведомява заявителя.

19.   Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, по сметка на  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” В. Търново: Банка ОББ, IBAN: BG22UBBS80023112524610; Булстат: 129010812.

20. Директорът на РДПБЗН В. Търново и началниците на РСПБЗН към РДПБЗН В. Търново приемат предварително записали се граждани всеки четвъртък, с приемно време от 14,00 ч. до 16,00 ч.

Записването за прием да се осъществява във фоайето на РДПБЗН В. Търново, на телефон 062/662 221 за директора на РДПБЗН В. Търново.

Записването за прием на началниците на РСПБЗН към РДПБЗН В. Търново се осъществява както следва:

За РСПБЗН В. Търново на телефон 062/662 133

За РСПБЗН Г. Оряховица на телефон 0618/60 064

За РСПБЗН Свищов на телефон 0631/60 160

За РСПБЗН Павликени на телефон 0610/53 077

За РСПБЗН П. Тръмбеш на телефон 06141/50 45

За РСПБЗН Елена на телефон 06151/64 21

За РСПБЗН Стражица на телефон 06161/25 60

По преценка на директора на РДПБЗН В. Търново и началниците на РСПБЗН, както и в неотложни случаи, гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.

ІІ. Административното обслужване в РДПБЗН В. Търново се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

 1.                       При изпълнение на служебните си задължения служителите от РДПБЗН В. Търново се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.
 2.                       В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане, за попълване на документи и за получаване на необходимата информация.
 3.                       Времето за обработване на документи на гишето за административно обслужване е не повече от 20 минути.

ІІІ. В ГДПБЗН-МВР са одобрени Харта на клиента, Правила за административно обслужване и Информация за реда за искане и предоставяне на достъп до обществена информация, които са публикувани на интернет страницата на ГДПБЗН (www.nspbzn.mvr.bg).

 Хартата на клиента е поставена достъпно и видно място в служебните помещения, в които се обслужват потребителите на административни услуги.

ІV. Механизми за обратна връзка и изследване на удовлетвореността.

 1.                       РДПБЗН В. Търново предоставя възможност и средства за обратна връзка от потребителите на административни услуги.
 2.                       Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на попълнените анкетни карти, предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.
 3.                       Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутии за мнения и коментари, създадената процедура за работа с предложения и сигнали, телефонни линии, електронна поща и др.
 4.                       Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги.
 5.                       Получената информация от обратна връзка и от измерването на удовлетвореността се анализира и служи за предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.

V. Оспорване.

1. Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред, съгласно условията, предвидени в Глава VІ от АПК.

2. Административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност по реда на Глава Х от АПК.

 

poddryjka sistemi

osnovni iziskvqniq

PPUredVi

Dejstviq

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu