aktotoplitelen

PPUredi

Контрол и поддръжане

на автоматични и ръчни пожароизвестителни инсталации /АПИИ/

 

Контролът и поддръжането трябва да бъдат извършвани от "Компетентно лице"
   – това е търговец, извършващ поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и притежаващ разрешение, което да е издадено от ОУПБЗН/РДПБЗН гр.В.Търново или от ГДПБЗН - МВР.
Списък на тези лица е посочен в "Регистър за търговци по пожарна безопасност".
 
За създаване на перфектна организация по обслужването на инсталацията е необходимо ползвателя/собственика да определи и "Отговорното лице" за АПИИ
   – това може да е "Отговорника по пожарна безопасност /ПБ/" за сградата или друго лице от сградата с подходящи за целта умения.
 
 
Мероприятия, които "Отговорното лице" трябва да извършва всеки работен ден:
Трябва да проверява, дали:
      1) па­не­лът на ус­трой­с­тво­то за уп­рав­ле­ние и ин­ди­ка­ция /това е централата на АПИИ/ показва режим "ДЕЖУРСТВО", или някакви отклонения от режим "ДЕЖУРСТВО";
      2) всеки сигнал за повреда, за­пи­са­н през пред­ход­ния ден, е приет със съответното внимание;
      3) системата е била правилно възстановявана след някакво изключване, изпитване или потискане на звуковата сигнализация.
 
 
Мероприятия, които "Отговорното лице" трябва да извършва един път в месеца:
      1) все­ки резервен ге­не­ра­тор /ако има/ трябва да бъде пуснат в действие, да се провери горивото му и когато е необходимо да се допълни;
      2) проверка на резервите от хартия, мастило, тонер или лента за принтера, към който е свързана централата на АПИИ за разпечатване на архива;
       3) проверка на всички индикатори на централата на АПИИ.
 
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път на три месеца:
 
      1) да про­ве­ря­ва всич­ки вписвания в "Паспорта"  и да пред­при­е­ма всички дей­с­твия, необходими за привеждане на системата в пълна изправност;
      2) да задейства най-малко един автоматичен или ръчен пожароизвестител от всяка зона, за да изпита дали съоръженията за управление и индикация приемат и показват правилния сигнал, сигнализират тревога и задействат всички други предупредителни или спомагателни устройства;
      3) да про­ве­ря­ва фун­кци­и­те за следене за повреда на съоръженията за управление и индикация;
      4) да проверява способността на съоръженията за управление и индикация да изпълняват всяка функция за: затваряне плъзгащи огнеустойчиви врати, освобождаване на магнити на нормално отворени огнеустойчиви врати и прозорци, отваряне на плъзгащи врати на евакуационни изходи, придвижването на асансьора на конкретен етаж и отварянето на вратите му, затваряне на пожарните клапи във въздуховодите;
      5) да проверява действието на връзките към РСПБЗН и към други телефонни номера – т.е. дали функционира телефонния дайлър;
      6) да провежда други проверки и изпитвания, определени от инсталатора, доставчика или производителя;
      7) да се осведомява да­ли е има­ло про­ме­ни в конструкцията или в из­пол­зва­не­то, ко­и­то би­ха мог­ли да пов­ли­я­ят върху изис­ква­ни­я­та за разпо­ла­га­не на ав­то­ма­тич­ни­те и ръч­ни­те по­жа­ро­из­вес­ти­те­ли и зву­ко­ви­те сигнали­за­то­ри, и ако е та­ка, да проведе ви­зу­але­н контрол – и ако има нужда да се досложат още автоматични, ръчни пожароизвестители, сирени.
 
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
 
      1) да провежда контрола и рутинните изпитвания, пре­по­ръ­ча­ни за ежеднев­ното, ме­сеч­ното и три­ме­сеч­ното об­служ­ва­не;
      2) да про­ве­ри /сработи/ все­ки един автоматичен и ръчен по­жа­ро­из­вес­ти­тел за правилна работа в съответствие с пре­по­ръ­ки­те на про­из­во­ди­те­ля;
      3) да про­ве­ря­ва способността на съоръженията за управление и индикация да задействат всички спомагателни функции – проверява се централата на АПИИ дали подава сигнал към други централи, към крайни устройства за управление на блокировки, към КСУ /контролно-сигнални устройства/ на АПГИ /автоматични пожарогасителни инсталации с предварително действие/, към ел.магнит вентили на дренчерни инсталации. Проверява се също дали централата има възможност да приема сигнал от сработено КСУ на АПГИ;
      4) да из­вър­шва ви­зу­ал­ен контрол, за да пот­върди, че всич­ки кабел­ни връз­ки и съоръжения, са бе­зо­пас­ни, без пов­ре­ди и подходящо за­щи­те­ни – да провери дали на всички кабели е осигурена механична защита до височина 2,00 м;
      5) да из­вър­шва ви­зу­ал­ен контрол, за да провери да­ли про­ме­ни в конструкцията или в из­пол­зва­не­то са пов­ли­я­ли вър­ху изисква­ни­я­та за разпо­ла­га­не на ръч­ни­ и ав­то­ма­тич­ни по­жа­ро­из­вес­ти­те­ли и зву­ко­ви­ сигнализа­то­ри. Ви­зу­ал­ният контрол би тряб­вало съ­що да потвър­ди, че под все­ки ав­то­ма­ти­чен по­жа­ро­из­вес­ти­тел има сво­бод­но пространство от най-мал­ко 0,50 м във всич­ки по­со­ки, и че всич­ки ръч­ни по­жа­ро­извес­ти­те­ли остават дос­тъп­ни и на видно място;
      6) да изследва и изпитва всич­ки ба­те­рии – да измери с уред акумулаторите на централата на АПИИ, токозахранващите устройства и батериите на адресните сирени /ако има/.
 
 
Всеки забелязан дефект от "Отговорното лице" трябва да се запише в "Паспорта" на системата и колкото е възможно по-скоро да се уведоми "Компетентното лице", за да бъ­дат предпри­е­ти дей­с­твия за от­с­тра­няване.
 
 
След всеки осъществен контрол (годишен, тримесечен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", в който се описват всички извършени мероприятия.
Протоколът се подписва и от "Отговорното лице" и се оставя копие при него.

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu