aktotoplitelen

PPUredi

Контрол и поддръжане на вътрешни пожарни кранове /ПК/
 
Контролът и поддръжането трябва да бъдат извършвани от "Компетентно лице"
– това е търговец, извършващ поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и притежаващ разрешение, което да е издадено от ОУПБЗН/РДПБЗН гр.В.Търново или от ГДПБЗН - МВР.
Списък на тези лица е посочен в "Регистър за търговци по пожарна безопасност" на началната страница на сайта.
 
За създаване на перфектна организация по обслужването на инсталацията е необходимо ползвателя/собственика да определи и "Отговорното лице" за ПК
– това може да е "Отговорника по пожарна безопасност /ПБ/" за сградата или друго лице от сградата с подходящи за целта умения.
 
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:
 
Маркучът трябва да бъде напълно разпънат, под налягане и да бъде проверено следното:
1) Системата да е достъпна, без повреди, частите да не са корозирали и да няма течове – пожарният кран не трябва да е затиснат и вратичката му трябва да има възможност за отваряне в пълен диапазон;
2) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи – за всеки пожарен кран, като се отвори вратичката на касетата му вътре трябва да има залепена "инструкция за експлоатация", която да включва основните действия за работа с крана.
 
Инструкция за експлоатация:
  1. разпънете маркуча;
  2. отворете спирателния кран на водопровода;
  3. отворете струйника;
  4. насочете в основата на пламъците;
3) Месторазположението да е ясно означено – на вратичката на касетата трябва да се постави противопожарен знак "Противопожарен маркуч", по образец от т.3д на приложение №2 към чл.10, ал.1 от "Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа";
4) Скобите за монтиране към стената да са подходящи за тази цел и да са неподвижни и устойчиви;
5) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър) – задължително трябва поне да се измери налягането на водопровода чрез манометър свързан към съединителя на водопровода;
6) Манометъра (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;
7) Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреди. Ако маркучът покаже признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимото работно налягане.
8) Затягащите скоби или пръстени (присъединяващи шланга към съединителите), да са от подходящ вид  и да са надеждно затегнати;
9) Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;
10) При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се завърта на 180°;
11) При макари с ръчно задействащи се пожарни вентили (кранове) се проверява дали спирателният вентил (кран) е от подходящ вид и дали работи лесно и правилно;
12) При автоматизираните пожарни макари се  проверява правилната работа на автоматичния вентил, както и правилната работа на спирателния вентил за обслужване.
13) Проверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено внимание трябва да се обърне на всеки гъвкав тръбопровод за признаци на повреди или износване;
14) Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали вратичката и  се отваря свободно – не е позволено заключване на вратичката или притягането и с болт;
15) Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;
16) Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и здраво закрепени;
17) Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна употреба – това означава, че трябва маркуча да е скопчан към водопровода и струйника.
Ако е необходимо по-продължително обслужване, на пожарната макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис "Не работи", а "Компетентното лице" трябва да уведоми ползвателя/собственика.
 
 
Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път на 5 години:
 
Всички маркучи трябва да бъдат изпитани при максимално работно налягане, в съответствие с EN 671-1 и/или  EN 671-2. Това означава, че:
1) За пожарни кранове имащи сертификат за продукт по EN 671-1 "Макари с полутвърд маркуч" маркучът им трябва да бъдат изпитан при максимално работно налягане 1,2 Мра – 12 атмосфери;
2) За пожарни кранове имащи сертификат за продукт по EN 671-2 "Системи с плосък маркуч" маркучът им трябва да бъдат изпитан при максимално работно налягане 1,2 Мра – 12 атмосфери.
 
 
След контрола и необходимите коригиращи мерки, пожарните макари и системи с маркучи трябва да бъдат маркирани от "Компетентното лице". Маркировката се извършва чрез "стикер", който не трябва да покрива която и да е от маркировките на производителя.
"Стикерът" трябва да съдържа следните данни:
 
1)номера на пожарния кран за сградата - "ПК №...";
2)думата "Проверено";
3)името и адреса на доставчика на пожарната макара или система с маркучи;
4)означение, ясно посочващо "Компетентното лице";
5)датата (година и месец), когато е било проведено поддържането.
 
 
При забелязан дефект от "Отговорното лице" колкото е възможно по-скоро трябва да се уведоми "Компетентното лице", за да бъ­дат предпри­е­ти дей­с­твия за от­с­тра­няване.
 
 
След всеки осъществен контрол (петгодишен, годишен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", който трябва да съдържа следните данни:
 
1)идентификация на всеки пожарен кран и/или шлангова система – конкретизира се чрез посочване "вида" на пожарния кран и "номера" му за сградата;
2)дата (година и месец) на контрола и/или изпитването;
3)резултати от контрола – описват се всички мероприятия, които са извършени;
4)резултати от изпитването – описва се на какво налягане е изпитен и поведението му;
5)вид, количество и дата на монтиране на резервните части;
6)допълнително изпитване, ако е правено;
7)дата (година и месец ) за следващия контрол и изпитване.
 
Протоколът се съхранява от "Отговорното лице".

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu