Административни услуги

Удостоверителни документи, издавани от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27


 

Наименование на   административна услуга

Правно  основание

Срок за   извършване

Бланка за   заявление (искане)

Начин на  подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл.125, ал.1, т.10 и чл. 125а, ал.1, т.4 от ЗМВР 

Съгласно   чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка искане

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

2. 

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,   т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка  Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

3

Издаване   на РАЗРЕШЕНИЕ  за извършване на дейности по осигуряване на   пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,   системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР

Бланка Заявление

 На място

Писмена - Разрешение

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

3.1 Промяна на РАЗРЕШЕНИЕ  за извършване на дейности по осигуряване на   пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,   системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност  чл. 132 от ЗМВР  Съгласно чл.132, ал.4 от ЗМВР

Бланка Уведомление

 

 На място  Писмена  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 
4  Издаване на   удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за   предоставяне на информация за извършваната дейност/Дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН чл.18, ал.1 от ЗМВР

 

 Съгласно чл.57   от АПК Бланка Искане На място

 

 Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси
5 Издаване на   СТАНОВИЩЕ/ДКУМЕНТ за съответствие с   правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

 

чл.125, ал.1, т.10 и чл.125а, ал.1, т.3 от ЗМВР   Съгласно чл.125а, ал.12 от ЗМВР Бланка Искане

 

На място

 

Писмена - Становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси
6 Издаване на Становище за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането в експлоатация на строеж  чл. 125, ал. 1, т. 9 и чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР   Бланка Искане   Писмена - Становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

  

Удостоверителни документи, издавани от териториалните звена към Регионална дирекция ПБЗН Велико Търново

1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Велико Търново,ул. ”Никола Габровски” №27 - обслужва община Велико Търново.

2. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Г. Оряховица, ул. ”Стоил Войвода” №3 - обслужва община Горна Оряховица и община Лясковец.

3. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свищов, ул. ”Патриарх Евтимий” №2 - обслужва община Свищов.

4. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Павликени, ул."Филип Тотю" №4 - обслужва община Павликени и община Сухиндол.

5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Полски Тръмбеш, ул."Александър Стамболийски" №15 - обслужва община Полски Тръмбеш.

6. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Елена, ул."Кокиче" №1 - обслужва община Елена и община Златарица.

7. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Стражица, ул."Цар Симеон" №26 - обслужва община Стражица.

 

№ 

Наименование на   административна услуга

Законово  основание

Срок за   извършване

Бланка за  заявление (искане)

Начин на   подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ/ДОКУМЕНТ за съответствие с  правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

чл.125, ал.1, т.10 и чл.125а, ал.1, т.3 от ЗМВР 

Съгласно чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка  Искане

На място

Писмена - Становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

2.

Издаване на   удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за   предоставяне на информация за извършваната дейност/Дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

 чл.18, ал.1 от ЗМВР

Съгласно   чл.57 от АПК

Бланка  Искане

На място

Писмена - Удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно   чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка  Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

4.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл.125, ал.1, т.10 и чл.125а, ал1, т.4 от ЗМВР 

Съгласно   чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка  Искане

На място

Писмена 

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

5.

 

 

 

 

Издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация 

чл.125, ал.1, т.9 и чл.125а, ал.1, т.2 от ЗМВР 

Съгласно чл.125а, ал.12 от ЗМВР

Бланка Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 

            

Тарифа №4

 

Банкова сметка:

Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” 

гр. В. Търново
ОББ АД клон В. Търново
IBAN: BG22UBBS80023112524610
Такса по Тарифа  №4, раздел VI, чл. 31


 

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.