Основни изисквания към обектите

   Уважаеми собственици/ползватели на обекти - това са минималните неща, които трябва да извършите във връзка с осигуряване на пожарната безопасност:
1). Подробно да се запознаете с изискванията по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн.  ДВ бр.89/2014г.). 

2). Определяне със заповед длъжностно лице, което да създаде организация и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекта, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.;

3). Изготвяне на противопожарно досие за обекта, съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.

КАКВО СЪДЪРЖА ПП ДОСИЕ

4). Изготвяне на планове за евакуация за обекта по указанията в приложение №2 към чл.11, ал.1 от Наредба № 8121з-647/2014 г.
Изготвят се за обектите, за които се изисква, съгласно чл. 11, ал. 2 и се поставят на видни места, съгласно чл. 11, ал. 5 от наредбата.

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

5). Оборудване на помещенията и сградите с пожарогасители, съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ. бр.96/2009г.). Приложението можете да намерите в сайта в прозорец „Какъв ПП уред Ви трябва”
За тези помещения и сгради, които са вече оборудвани с пожарогасители - да се провери дали са годни за експлоатация, съгласно поставения им стикер от извършено обслужване в специализиран сервиз. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасителите се осъществява от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "сервизно обслужване на противопожарни уреди" по чл. 129 ,ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност "). 

6). Обозначаване на местоположението на пожарогасителите, ел. таблата, евакуационните изходи от помещенията и сградата, посоката на движение към изходите, вътрешните пожарни кранове, ръчни пожароизвестители  (бутон „счупи стъклото”), пожарен хидрант и пожарен водоем, съответно със знаци „Пожарогасител”, „Опасност! Високо напрежение”, ,,Изход за евакуация“, „Маршрут за евакуация”, „Противопожарен маркуч” и „Ръчно задействащо се известително устройство”, съгласно приложение №2 към чл.10, ал.1 от Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ. бр.3/2009г.).

ЗНАЦИ

7). Задължително да се осигури поддържане и обслужване на следните системи: АПИИ (автоматични и ръчни пожароизвестителни инсталации), АПГИ (автоматични пожарогасителни инсталации), ПК (вътрешни пожарни кранове) и ВСОДТ (вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина - димни люкове, прозоречни и приточни отвори или механични противодимни вентилатори) от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения" по чл. 129, ал. 2, т. 5  от ЗМВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност ").
8). Мероприятията по чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/2014 г. влизат в сила от 31.12.2016 г.

За определяне на точните мероприятия, които трябва да изпълните, за да осигурите пожарната безопасност във Вашия обект, Ви препоръчваме консултация с инспектор, осъществяващ "Държавен противопожарен контрол" в съответната районна служба за ПБЗН. Същата дейност се извършва и от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти" по чл. 129, ал. 2, т. 1 от ЗМВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност").

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.