Провеждане на работна среща с директорите на училища

SreshtaU2022На 12 септември 2022 г. в сградата на Регионално управление на образованието се проведе работна среща с директорите на училища в област Велико Търново във връзка с началото на новата учебна година. На срещата присъстваха областният управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков, директорът на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева, началникът на РУО инж. Розалия Личева, директорът на РДПБЗН Велико Търново комисар Красимир Кръстев, представители на ОДМВР Велико Търново. Комисар Кръстев отправи поздрав към учителите, като им благодари за положените усилия през последните две трудни години, преминали в условията на Ковид пандемията. Обърна внимание на ръководителите на учебни и детски заведения за тяхната висока отговорност за осигуряване на безопасността на децата. Акцентира на създадените условия за успешна евакуация в сградите, като напомни, че до края на месец октомври е необходимо да се проведат учебни евакуации на пребиваващите в тях деца и персонал. 

Във връзка с газовата криза особено внимание обърна на ръководителите за високия риск при преминаване от отопление на природен газ към алтернативни форми на отопление – електрическа енергия или друг вид гориво, за стриктно спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. Припомни за задължението им преди настъпване на есенно-зимния период всички отоплителни уреди и съоръжения да бъдат проверени за изправност от акредитирани лица. Да бъде извършена проверка на електрическите инсталации и да се осъществява стриктен контрол, да не се оставят без надзор отоплителни и нагревателни уреди.

Комисар Кръстев изказа благодарност и към ръководството на РУО Велико Търново за подкрепата по осъществяване на онлайн подготовката на учениците от петите класове в областта на безопасността при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Заяви готовността на РДПБЗН Велико Търново за провеждане на обученията и през настоящата учебна година.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.