Пожарогасителна дейност

Пожарогасителната дейност включва:

 • определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
 • планиране на дейността;
 • поддържане в постоянна готовност на личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността;
 • незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
 • анализ и оценка на пожарната обстановка;
 • привличането на допълнителни сили и средства;
 • спасяване или евакуация на хора и движимо имущество;
 • ограничаване и ликвидиране на пожари.

При извършване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения, операции по издирване и спасяване, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, органите за пожарна безопасност и защита на населението имат право:

 • да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
 • да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
 • да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
 • да привличат длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани за оказване на съдействие;
 • да изменят реда за движение и да ограничават достъпа на външни лица в района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
 • да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
 • да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите.

Дейностите се организират и осъществяват от органите за пожарна безопасност и защита на населението самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите.

Пожарогасителна и спасителна дейност могат да извършват и търговците, получили разрешение по чл. 129 от Закона за Министерството на вътрешните работи, както и доброволните формирования създадени по реда на Закона за защита при бедствия. При извършване на съвместни дейности координацията и ръководството на действията се осъществяват от органите по пожарна безопасност и защита на населението.

 При бедствия, пожари и извънредни ситуации органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите са длъжни при поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства. За използването на тези средства на собствениците се заплаща обезщетение по ред, определен с правилника по чл. 54, ал. 6 от Закона за защита при бедствия.