Как да стана доброволец?

dsc 0198Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци
Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии
„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи съгласно чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС №123/25.06.2012 г.
1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование по образец;
2. формуляр за кандидатстване по образец
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.


Последващи процедури
- След приключване на срока за подаване на документите, постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.
- С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.
- Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.
- Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.
- Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.

 

* От вакантните длъжности за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40 от Закона за защита от бедствия, които са регистрирани като такива не по-малко от две години, завършили са първоначално обучение и членството им в доброволните формирования не е прекратено към датата на обявяване на конкурса