Контрол по спазване изискванията на Закона за защита при бедствия

При осъществяване на контрол по спазване изискванията на Закона за защита при бедствия, органите за ПБЗН самостоятелно или съвместно с други държавни контролни органи:

  • Извършват проверки в обекти, които представляват строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ или „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и осъществяваната дейност в тях, представлява опасност за възникване на бедствие (това са обекти, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, както и хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство);
  • Извършват проверки в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от ЗУТ (сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители), както и лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от ЗУТ;
  • Извършват проверки на колективните средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти;
  • Извършват проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР или от директора на ГДПБЗН, за съответствие на плановете за защита при бедствия на органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна система, за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво, с изискванията на чл. 9 от ЗЗБ;
  • Съгласуват проекти на общи и подробни устройствени планове по отношение на необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита на застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия и общинските планове по чл. 9 ЗЗБ;
  • Участват в проверки, извършвани от междуведомствени комисии, назначени със заповеди на министър-председателя, министри, областни управители и кметове на общини;
  • Извършват проверки за спазването на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, включително и по предложения по чл. 107, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс;
  • Извършват проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания;
  • Участват в работата на държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, назначени по реда на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
  • Изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението.